ALEVİ PORTAL

Ebu Talib’in oğlu imam Ali’nin oğlu imam Hüseyin Ve Kerbela olayı-1

Enis EMİR

1965'te Antakya'da dünyaya geldi. İslam tarihi, Kuran ve Hadis ile ilgili çeşitli araştırmaları ve çalışmaları bulunmaktadır.

Kerbela olayını doğru anlayabilmek ve bu olayın sonucu itibarıyla insanlara neyi vermek istediğini hakkıyla ortaya koyabilmek için, imam Hüseyin efendimizi ve yaşam çevresinde önemli bir yer alan şahsiyetleri hakkıyla bilmek gerekir.

İmam Hüseyin hazretlerinin çevresinde yaşamış olan en önemli şahsiyetlerin başında hiç şüphesiz peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Allah’ın duası ve selamı ona ve tertemiz Ehli Beytine olsun, gelir.

İmam Hüseyin efendimizin ve imam Hasan efendimizin “Allah’ın elçisi Muhammed’in oğlu” olarak çağırıldıklarını ve anıldıklarını birçok saygın Sünni bilginleri kaynaklarında aktarmışlardır. (1*) İmam Hüseyin efendimizin “Allah’ın elçisi Muhammed’in oğlu” makamında ve değerinde olduğunu doğrulayan ve teyit eden en meşhur olay, Hristiyan heyetinin Medine’ye gelip, peygamber efendimiz ile karşılıklı yemin etme istemeleri olayıdır. Bu olay, Kuran’ı Kerim’in Âl-i İmrân suresi: 59-61 ayetlerinde anılmıştır:

“ Allah nezdinde İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra da ona “Ol!” dedi ve oluverdi. (Hz. İsa’nın hususunda) gerçek (doğru olan), Rabbinden gelendir (Hristiyanların iddia ettikleri değildir). Bu hususla ilgili şüpheye düşenlerden olma. Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere (Hristiyanlara) de ki: Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, biz bizzat gelelim, siz de gelin. Ondan sonra da dua edelim ve Allah’ın lanetini (Hz. İsa konusunda) yalancılara havale edelim.”

Peygamber efendimiz ayette “oğullarımız” ifadesine karşılık olarak imamı Hasan ve imamı Hüseyin efendilerimizi Hristiyan heyeti ile karşılıklı yemin etmek için beraberinde almıştı. (2*) Âl-i İmrân suresindeki bu ayeti kerimelerin verdiği anlama göre İmam Hüseyin efendimiz, peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a.s.) oğlu makamındadır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’den (s.a.a.s.) önce gelen peygamberlerin zürriyeti (soyu), kendi oğullarından devam etmiştir. Peygamber efendimizin soyu ise kızı Hz. Fatıma’dan devam etmiştir. Tıpkı İbrahim aleyhi selamın soyunun Hz. Meryem aracılığı ile Hz. İsa aleyhi selamdan devam ettiği gibidir. (En’am suresi, ayet 84-85)

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a.s.) buyurdu ki:

“Hüseyin benden, ben de Hüseyin’denim. Hüseyin’i seveni Allah sevsin. Hüseyin peygamberler soyundan bir soydur.” (2*)

Bu Hadisi şerifte geçen “Sıbt” kelimesi, Kuran’ı Kerim’in ayetlerinden alınmıştır. Şanı yüce Allah buyurdu ki:

“Biz, Allah’a ve bize indirilene; peygamber İbrahim, peygamber İsmail, peygamber İshak, peygamber Yakub ve Esbâta (peygamber Yakup ve soyuna) indirilene, peygamber Musa ve peygamber İsa’ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a teslim olduk” deyin. (Bakara suresi: 136) Diyanet vakfı

Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Esbâtın (peygamber Yakup soyunun) Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine (bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. (Bakra suresi: 140) Diyanet vakfı

De ki: Biz, Allah’a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakub oğullarına indirilenlere, Musa, İsa ve (diğer) peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak O’na teslim oluruz. (Âl-i İmrân suresi: 84) Diyanet vakfı

Biz Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi sana da vahiy ettik. Ve (nitekim) İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a, Esbâta (torunlara), İsa’ya, Eyyûb’e, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahiy ettik. Davud’a da Zebur’u verdik. (Nisa suresi: 163) Diyanet vakfı

Biz onları (Yakup’un on iki oğlundan gelen) on iki torun kabileye(ümmete/topluluğa) ayırdık. (A’râf suresi: 160) Süleyman Ateş

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a.s.) hadisi şerifindeki ifadesi ve ayeti kerimelerin ifadesi arasındaki bağlantı çok önemlidir. Şanı yüce Allah bu bağlantının içeriği konusunda şöyle buyurmuştur:

“Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerdeki kanun aynıdır. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.” (İsra suresi: 77; Ahzab suresi: 62; Fâtır suresi: 43; Fetih suresi: 23)

Önceki peygamberlerdeki “Sıbt” veya “Esbât’ın” bulunması, son peygamber olan Hz. Muhammed’in (s.a.a.s.) döneminde de aynıdır. Aradaki tek fark, önceki Sıbt veya Esbat’ın peygamber olmalarıdır ve son peygamberin Sıbtlarının ise peygamber olmamalarıdır. Peygamber efendimizin oğulları makamındaki imamı Hasan ve imamı Hüseyin, önceki peygamberlerin oğullarının bilgisine, edep ve ahlakına sahip oldukları şüphesizdir. Tıpkı peygamber efendimizin Hz. Ali efendimiz hakkında buyurmuş olduğu hadisi şerifin verdiği sonuç gibidir:

“Ey Ali! Sen benden Harun’un Musa’ya olan menzilindesin. Şu fark var ki benden sonra peygamber yoktur!” (3*)

Demek ki, peygamber Hz. Harun aleyhi selam ve Hz. Ali efendimiz arasındaki tek fark, Hz. Harun’un peygamberlik makamına sahip olması ve Hz. Ali efendimizin bu makama sahip olmamasıdır. Ama ikisinin aynı bilgi, edep ve ahlaka, manevi değerlere sahip oldukları kesindir. Aksi takdirde peygamber efendimizin imam-ı Ali efendimizi peygamber Hz. Harun’a örnek vermesi abes olurdu. Abes işlerden peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i tenzih ederim.

Şanı yüce Allah Kuran’ı Kerim’de peygamberlerin ve onların soyu hakkında çok açık ve net beyan vermiştir, buyurdu ki:

“Şüphe yok ki Allah, Âdem’i, Nuh’u, İbrahim soyunu ve İmrân soyunu seçti, âlemlere üstün kıldı. Birbirinden türemiş bir soydur onlar.” (Âl-i İmrân suresi: 33-34)

Bu ayeti kerimelerde “seçilenler” ve “üstün kılınanlar” ifadeleri önemlidir. Şanı yüce Allah her peygamberin soyundan birilerini seçmiş ve bütün geri kalan insanların üstüne yüceltmiştir. Buradaki seçim ve üstün kılınma tamamen şanı yüce Allah’ın bilgisine ve isteğine bağlıdır. Hiçbir peygamber kendi arzu, istek ve meyline göre seçim yapmamıştır. Bu özel duruma peygamber efendimiz Hz. Muhammed de dâhildir.

 • Peygamber efendimiz Hz. Muhammed kendisinden sonra ümmetinin üzerine birilerini seçti mi? 

Şanı yüce Allah’ın emri ve isteği üzere önceki bütün peygamberler ümmetlerine bir önder, imam, halife, öğretmen, eğitmen seçmiş ve tayin etmişlerdir. Bu konuda Sünni kaynaklarında çok sayıda haberler mevcuttur. (4*)

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a.s.) kendisinden sonra ümmetinin başına geçecek olan on iki halife, imam veya emir sahibini vasiyet ve tayin ettiğini aktaran çok sayıda Sünni kaynağı vardır. (5*)

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a.s.) ümmetine kendisinden sonra tayin ettiği bu on iki imamın/halifenin kimliği hakkında, Sünni inancına sahip olan insanlarda ihtilaf mevcuttur. Sünniler on iki imamın Hadis-i Şerif ile vasiyet edildiklerini ana kitaplarında okur ama kim olduklarını bilmez.

Bu ihtilafın sebebi nedir?

On iki imamların kimliği konusunda Müslümanlar arasında iki görüş vardır. Birinci görüşün sahipleri, devletin egemenliğini elinde tutan Sünni inancını taşıyan taraftır. İkinci taraf ise, devamlı olarak devletin nimetlerinden uzaklaştırılan ve mahrum bırakılan Alevi inancını taşıyanlardır.

En saygın Sünni kaynakları bu on iki devlet başkanının sayısını en güvenilir kaynaklarında on iki kişi olarak aktarmışlardır. Buna rağmen on iki emir sahibinin kimliğini ise en güvenilir kaynakların çoğunluğu açıklamamış ve bu on iki emir sahibini kimliğini bilmenin bir önemi olmadığı kanısı ile inançlarını sürdürmüşlerdir.

En saygın Sünni kaynakları neden on iki imamın kimliğini açıklamadı? On iki imamların isimlerinin açıklanmasındaki sıkıntıları ve çekindikleri nedir?

Bu soruların cevabı çok kolaydır ama gerçeğinin kabullenmesi ise çok zordur. Kime zordur? Devletin egemenliğini bin dört yüz yıldır elinde tutan ve bu on iki devlet başkanı ile ilgisi olmayanlara zor gelmiştir. Nitekim on iki devlet başkanlarının kimliğini kabul etmek, haksız yere devletin egemenliğini elinde tutanların kendi meşruluklarını ortadan kaldırmaktır. Nitekim bu meşru olmayan devlet başkanları, hak olan on iki imamın, halifenin, devlet başkanının yerini işgal etmişlerdir. Haksız yere ve zulüm ile devletin idaresini elinde tutanlar, hakkıyla devletin başında olması gereken imamları/halifeleri elbette inkâr edeceklerdir. Aksi takdirde onlara ancak hak olan on iki imamlara itaat ve teslimiyet göstermeleri gerekirdi.

Hiçbir saygın Sünni bilgini Ehli Beytten gelen on iki imama karşı başka bir on iki imam ismini seçenek olarak verememiştir. Birçok hesap yapılmış ama hiçbirinde hakkı yansıtan bir sonuca varılamamıştır. Nitekim peygamber efendimizin vefatından sonra devletin başına geçen emir sahipleri, halifeler, imamlar, on iki rakamından daha fazladır.

Aleviler ise peygamber efendimiz tarafından vasiyet edilen bu on iki imamın kimliğini Ehli Beyte dayalı olan kaynaklardan bilmektedirler. Bu kaynaklarda, on iki imamların hepsinin peygamber efendimizin Ehli Beytinden gelen ve halk tarafından bilinen on iki imamlar oldukları apaçık ve şüphesiz bir şekilde aktarılmıştır. Ehli Beytten gelen bu on iki imamların isimleri, peygamber efendimizin hadisi şeriflerinden alınmıştır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a.s.), ümmetinin geleceği ile ilgili hayati bir önem taşıyan bu on iki imamların kimliğini şüphe altında bırakmamıştır. Bu konuda ümmeti tarafından oluşturulabilecek bütün kurguların yolunu kesmiştir.

İmam-ı Hüseyin

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a.s.) dilinden, imam-ı Hüseyin efendimizin ümmetin içindeki yerini ifade eden açıklamalarını değerlendirelim. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a.s.) buyurdu ki:

“Hüseyin’in ağlayışı bana eziyet eder!” (6*)

Peygamber efendimize imamı Hüseyin’in ağlayışı eziyet ederse, imam Hüseyin efendimizin, ailesinin, akrabasının ve dostlarının Kerbela’da şehit edilmesine ne diyecek?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a.s.) imamı Hüseyin efendimizi sevdiğini ve şanı yüce Allah’ın da onu sevmesini istemiştir. Bu hadisi şerifin kaynakları dipnot (2*) altında verilmiştir. Bu konuyla ilgili en saygın Sünni kaynaklarında birçok hadisi şerif mevcuttur.

Hiç şüphesizdir ki şanı yüce Allah’ın sevdiğini bütün iman edenler de sevmelidir. Bu sevginin doğruluğu ise imam Hüseyin efendimize karşı saygılı ve samimi olmaktır. Saygı ve samimiyetin olmadığı yerde sevgi yoktur. Ümmet, imamı Hüseyin efendimize karşı göstermesi gerektiği sevgiyi ve saygıyı göstermemiştir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a.s.), ashabının huzurunda Ehli Beytine, Hz. Ali, Hz. Fatima, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e işaret ederek buyurdu ki:

“Sizin ona karşı savaş içinde bulunduğunuza ben de savaş içindeyim! Sizin ona karşı barış içinde bulunduğunuza ben de barış içindeyim!” (7*)

İmam-ı Hüseyin efendimize karşı savaşmak, peygamber efendimize karşı savaşmaktır. Peygamber efendimize karşı savaşmak ta şanı yüce Allah’a karşı savaşmaktır.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a.s.) buyurdu ki:

“Ehli Beytim, Nuh aleyhi selamın gemisi gibidir. Gemiye binen kurtulur ve ondan ayrılan boğulur!” (8*)

İmamı Hüseyin efendimiz bu ümmetin kurtuluş gemisidir. İmam Hüseyin efendimizin gemisine binen ancak kurtulur.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a.s.), Hz. Hasan’ı ve Hz. Hüseyin’i ellerinden tuttuğu bir halde ashabına hitaben buyurdu ki:

“Her kim beni, bu iki çocuğu, babalarını (Hz. Ali’yi) ve annelerini (Hz. Fatima’yı) severse, kıyamet gününde benimle beraber makamımda olacaktır!” (9*)

Peygamber efendimizin makamında onunla beraber olabilmek için, imamı Hüseyin’i sevmek şarttır.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.a.s.) veda haccında on binlerce Müslümanın huzurunda buyurdu ki:

“Ey insanlar! Yakında aranızdan ayrılacağım. İçinizde iki emanet bırakıyorum. Biri Allah’ın kitabı (Kuran) ve öbürü ise zürriyetim Ehli Beytimdir. Bunların ikisine tutunursanız asla doğru yoldan çıkmayacaksınız. Bunların ikisi de bana, Kevser havuzu başı ucuna varıncaya kadar asla birbirinden ayrılmayacaklar. İkisine karşı nasıl davranacağınızı göreyim! Ehli Beytime karşı tutumunuzdan dolayı Allah’ın azabını hatırlatıyorum! Ehli Beytime karşı tutumunuzdan dolayı Allah’ın azabını hatırlatıyorum! Ehli Beytime karşı tutumunuzdan dolayı Allah’ın azabını hatırlatıyorum!” (10*)

Kuran’ı Kerim ile beraber vasiyet edilen ve onlara Kuran ile beraber tutunulması istenilen Ehli Beytin arasında imam Hüseyin efendimiz vardır. Kuran’ı Kerime hürmet gösterip onun emirlerine uyanlar, imamı Hüseyin’e karşı aynı hürmeti ve itaati göstermelidirler. İmam Hüseyin efendimizin, peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.a.s.) Ehli Beytinden olduğunu bize Kuran’ı Kerim kanıtlamıştır. Şanı yüce Allah, Ahzab suresinin 33. Ayeti kerimesinde buyurdu ki:

“Ey Ehli Beyt, muhakkak ki Allah, sizden her türlü günahı ve kötülüğü gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister!”

Peygamber efendimize bu ayet indikten sonra, elbisesinin (Abasının/üstlüğünün) altına imamı Ali efendimizi, Hz. Fatıma anamızı, imamı Hasan ve Hüseyin’i alarak şöyle buyurdu:

“Ey Allah’ım, bunlar benim Ehli Beytimdir! Ehli Beytimden her türlü günahı ve kötülüğü gider ve tertemiz kıl!” (11*)

Bu olayda ümmete verilen haber apaçık ve çok önemlidir. Bu ayeti kerimenin ve buna açıklık getiren hadisi şerifin verdiği sonuca göre Ehli Beyt efendilerimiz masumdur. Ehli Beyt efendilerimiz her türlü günahtan, kötülükten, olumsuzluktan münezzehtir.

Şanı yüce Allah buyurdu ki:

“De ki: Sizden (peygamberlik hizmetime) karşılık bir ücret istemiyorum, istediğim, ancak yakınlarıma sevgi, saygı ve samimiyettir. Kim bir iyilik işlerse onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir.” (Şura suresi: 23)

Peygamber efendimize bu ayette anılan yakınlarının kim oldukları sorulduğunda buyurdu ki:

“Ayette anılan yakınlarım Ali, kızım Fatima ve oğulları Hasan ve Hüseyin’dir.” (12*)

Bu ve buna benzer peygamber efendimizin Ehli Beyti ile ilgili buyurdukları hadisi şeriflerin sayısı az değildir. Bu hadisi şerifler bütün ümmetin kaynaklarında yer alan doğru ve güvenilir olarak kabul edilen hadisi şeriflerdir.

(1*)
Sünni kaynaklar:
 • Ebû Abdillâh Muhammed b. İshâk b. Yesâr b. Hıyâr el-Muttalibî el-Kureşî el-Medenî, (ö. 151/768) “Sire” kitabında, c: 5, s: 231
 • Hafız Ebû Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi‘ es-San‘ânî el-Himyerî, (ö. 211/826-27) “El-Musannaf” kitabında, c: 11, s: 452
 • Hafız Ebû Abdillâh Nuaym b. Hammâd b. Muâviye el-Huzâî el-Mervezî, (ö. 228/843) “Kitâb’ul-Fiten” kitabında, s: 91
 • Hafız Ebû Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfî, (ö. 235/849) “El-Musannaf” kitabında, c: 7, s: 514
 • Ebu Ca’fer Muhammed bin Huseyn el-Burculâni, vefatı 238 hicri “El-Kerem vel-Cud” kitabında, s: 51
 • Ebû Amr Halîfe b. Hayyât b. Halîfe eş-Şeybânî el-Basrî, (ö. 240/854-55) “Tarih” kitabında, s: 176
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, (Hanbeli mezhebinin imamı) ö. 241/855 “Musned” kitabında, c: 2, s: 93, 114, c: 5, s: 47
 • Ebû Ca‘fer Muhammed b. Habîb b. Umeyye b. Amr el-Hâşimî el-Bağdadi, (ö. 245/860) “Kitâb el-Munemmak” kitabında, s: 296
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, (ö. 256/870) “Sahihi Buhari” kitabında, c: 4, s: 184, “El-Edeb el-Mufred” kitabında, s: 177-178, Hadis nu: 846
 • Hafız Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, (ö. 279/892) “Sunen” kitabında c: 5, s: 322, Hadis nu: 3859
 • Ebû Hanîfe Ahmed b. Dâvûd b. Venend ed-Dîneverî, (ö. 282/895) “Ahbâr et-Tuvâl” kitabında, s: 220, 246, 247, 252
 • Hafız Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî (ö. 303/915) “Sunen el-Kubra” kitabında, c: 5, s 49, Hadis nu: 8166, s: 148, başlık altında, s: 150, Hadis nu: 8530, “Hasâisu Emir el-Muminin Ali ibn Ebi Tâlib” kitabında, s: 125
 • Hafız Ebû Ya‘lâ Ahmed b. Alî b. el-Musennâ et-Temîmî el-Mevsılî (ö. 307/919) “Musned” kitabında, c: 10, s: 105-107, Hadis nu: 5739
 • Hafız Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmulî et-Taberî el-Bağdâdî (ö. 310/923) “Târih” kitabında, c: 4, s: 266, 267, 268, 290, 298, 305, 309…
 • Ebû Bişr Muhammed b. Ahmed b. Hammâd el-Verrâk ed-Dûlâbî (ö. 310/923) “Zürriyetu et-Tahira” kitabında, s: 99, Hadis nu: 91, s: 104, Hadis nu: 102
 • Hafız Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî (ö. 327/938) “Tefsir” kitabında, c: 4, s: 1335
 • Hafız Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Saîd el-Hemdânî el-Cârûdî İbn ‘Ukde (ö. 332/944) “Fadâilu Emir el-Muminin” kitabında, s: 164
 • Ebu Nasr Sehl b. Abdullah el-Buhari, (ö. 341 yılından sonra) “Sır Selselet el-Aleviyye” kitabında, s: 77-78, 81
 • Hafız Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Bustî (ö. 354/965) “Sahih” kitabında, c: 15, s: 410
 • Ebu’l-Ferec Alî b. el-Huseyn b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî el-İsfahânî (ö. 356/967) “Makatil el-Tâlibiyyin” kitabında, s: 63, 73
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 3, s: 35, 93, 96-97, 127…
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî el-Cessâs (ö. 370/981) “Ahkâm el-Kurân” kitabında, c: 2, s: 19
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) “El-Mustedrek” kitabında, c: 3, s: 164-165, 168
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Mûsâ b. Merdûye b. Fûrek el-İsfahânî (ö. 410/1020) “Menakib Ali ibn Ebi Talib” kitabında, s: 128, 131
 • Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm es-Sa‘lebî en-Nîsâbûrî (ö. 427/1035) “Tefsir” kitabında, c: 8, s: 225
 • Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî (ö. 430/1038) “Zikru Ahbâr İsbahân” kitabında, c: 1, s: 45
 • Ebû Bekr Ahmed b. Huseyn b. Alî el-Beyhakī (ö. 458/1066) “Sunen el-Kubra” kitabında c: 6, s: 166, c: 7, s: 63
 • Ebû Ömer/’Umar Cemâluddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî (ö. 463/1071) “El-İstiy’âb” kitabında, c: 1, s: 384
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Hatib el-Bağdâdî (ö. 463/1071) “Tarih Bağdad” kitabında, c: 4, s: 402, Tercüme nu: 2179, c: 13, s: 18-19, Tercüme nu: 6977
 • Ebû Bekr Şemsu’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî (ö. 483/1090 [?]) “El-Mebsut” kitabında, c: 14, s: 91, c: 30, s: 283
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 9, s: 139, Tercüme nu: 772, c: 12, s: 152, Tercüme nu: 1217, c: 13, s: 170, 171, 173, 248, Tercüme nu: 1383, c: 14, s: 112, Tercüme nu: 1566…
 • Ebu Abdillâh (Ebu’l-Fazl) Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Huseyn er-Râzî et-Taberistânî (ö.606/1210) “Tefsir” kitabında, c: 2, s: 194, c: 8, s: 86
 • Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullāh b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme el-Cemmâîlî el-Makdisî (ö. 620/1223) “El-Muğni” kitabında, c: 2, s: 66, 512, c: 9, s: 360
 • Ebu’l-Hasen İzzuddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (ö. 630/1233) “Usud’ul-Ğâbe” kitabında, c: 2, s: 10, 18, 19, 389, c: 4, s: 308, “El-Kâmil fit-Târih” kitabında, c: 3, s: 509, c: 4, s: 24, 41, 52, 64, 73…
 • Ebû Hâmid İzzuddîn Abdulhamîd b. Hibetillâh b. Muhammed el-Medâinî bin Ebil-Hadid el-Mu’tezili (ö. 656/1258) “Şerh Nehcul-Belağa” kitabında, c: 2, s: 286, c: 3, s: 170, c: 10, s: 15
 • Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî (ö. 671/1273) “Tefsir” kitabında, c: 4, s: 77, 104, c: 16, s: 79
 • Ebu’l-Abbâs Şemsuddîn Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm b. Ebî Bekr b. Hallikân el-Bermekî el-İrbilî (ö. 681/1282) “Vefiyât’ul-A’yân” kitabında, c: 6, s: 174
 • Ebu’l-Ferec Şemsuddîn Abdurrahmân b. Muhammed b. Ahmed el-Makdisî İbn Kudâme (ö. 682/1283) “Şerh’ul-Kebir” kitabında, c: 2, s: 16, 710
 • Ebu’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer) Muhibbuddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî (ö. 694/1295) “Zahair’ul-‘Ukba” kitabında, s: 122, 134
 • Ebu’l-Haccâc Cemâluddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf el-Mizzî (ö. 742/1341) “Tehziyb’ul-Kemâl” kitabında, c: 6, s: 223, Terccüme nu: 1248
 • Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelusî (ö. 745/1344) “Tefsir” kitabında, c: 4, s: 178
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī (ö. 748/1348) “Siyeru A’lâm el-Nubalâ” kitabında, c: 3, s: 145-146, 247, 281, “Târih el-İslâm” kitabında, c: 5, s: 15, c: 6, s: 319, c: 10, s: 37…
 • Ebu’l-Fidâ’ İmâduddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 774/1373) “El-Bidâyetu ven-Nihâye” kitabında, c: 7, s: 366-367, c: 8, s: 19, 40, 180, c: 9, s: 146, “Tefsir” kitabında, c: 2, s: 160
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405) “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 2, s: 305, c: 5, s: 44, 170, c: 7, s: 247, c: 8, s: 52, c: 9, s: 178
 • Ebû Muhammed (Ebu’l-Abbâs) Takıyyuddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkādir b. Muhammed el-Makrîzî (ö. 845/1442) “İmta’ el-Esma” kitabında, c: 2, s: 275, c: 6, s: 8
 • Ebu’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449) “El-İsâba” kitabında, c: 1, s: 64, c: 6, s: 191-192
 • Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505) “Câmi’ul-Sağiyr” kitabında, c: 2, s: 54, Hadis nu: 4710, “Ed-Durr’ul-Mensur” kitabında, c: 3, s: 28
 • Alî b. Husâmiddîn b. Abdilmelik b. Kādîhân el-Muttakī el-Hindî (ö. 975/1567) “Kenz’ul-‘Ummâl” kitabında, c: 12, s: 117, Hadis nu: 34271, c: 13, s: 667, 673, Hadis nu: 37701, 37719…
 • Ebu’l-Ferec Nûruddîn Alî b. Burhâniddîn İbrâhîm b. Ahmed el-Halebî (ö. 1044/1635) “Siret’ul-Halabiyye” kitabında, c: 2, s: 582-583
Daha fazla kaynak sunmak mümkündür.
(2*)
Sünni kaynaklar:
 • Hafız Ebû Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfî, (ö. 235/849) “El-Musannaf” kitabında, c: 7, s: 515
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, (Hanbeli mezhebinin imamı) ö. 241/855 “Musned” kitabında, c: 4, s: 172
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, (ö. 256/870) “Târih el-Kebir” kitabında, c: 8, s: 414-415, Hadis nu: 3536, “El-Edeb el-Mufred” kitabında, s: 85, Hadis nu: 369
 • Hafız İbn Mâce Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî, (ö. 273/887) “Sunen” kitabında, c: 1, s: 51, Hadis nu: 144
 • Hafız Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, (ö. 279/892) “Sunen” kitabında c: 5, s: 324, Hadis nu: 3864
 • Hafız Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Bustî (ö. 354/965) “Sahih” kitabında, c: 15, s: 428
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 3, s: 32, Hadis nu: 2586, s: 33, Hadis nu: 2589, c: 22, s: 274, “Musned eş-Şâmiyyin” kitabında, c: 3, s: 184, Hadis nu: 2043
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) “El-Mustedrek” kitabında, c: 3, s: 177
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Mûsâ b. Merdûye b. Fûrek el-İsfahânî (ö. 410/1020) “Menakib Ali ibn Ebi Talib” kitabında, s: 128
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 14, s: 150
 • Ebu’l-Hasen İzzuddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (ö. 630/1233) “Usud’ul-Ğâbe” kitabında, c: 2, s: 19, c: 5, s: 130
 • Kemâluddîn Ebû Sâlim Muhammed b. Talha b. Muhammed el-Ceffâr en-Nasîbî (en-Nasîbînî) (ö. 652/1254) “Matâlib el-Suûl” kitabında, s: 377
 • Ebu’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer) Muhibbuddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî (ö. 694/1295) “Zahair’ul-‘Ukba” kitabında, s: 133
 • Ebu’l-Haccâc Cemâluddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf el-Mizzî (ö. 742/1341) “Tehziyb’ul-Kemâl” kitabında, c: 6, s: 402, Tercüme nu: 1323, c: 10, s: 427, Tercüme nu: 2267
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī (ö. 748/1348) “Siyeru A’lâm el-Nubalâ” kitabında, c: 3, s: 283, “Târih el-İslâm” kitabında, c: 5, s: 97, 100
 • Cemaluddin Muhammed ibn Yusuf ibn Hasan ibn Muhammed el-Zarandi el-Hanefi, vefatı 750 hicri, “Nazmu Durer el-Samtayn” kitabında, s: 209
 • Ebu’l-Fidâ’ İmâduddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 774/1373) “El-Bidâyetu ve el-Nihâye” kitabında, c: 8, s: 224
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405) “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 9, s: 181
 • Ebû Muhammed (Ebu’l-Abbâs) Takıyyuddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkādir b. Muhammed el-Makrîzî (ö. 845/1442) “İmta’ el-Esma” kitabında, c: 2, s: 218
 • Ebu’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449) “Tehzib et-Tehzib” kitabında, c: 2, s: 299
 • Ali ibn Muhammed ibn Ahmed el-Maliki el-Mekki İbn Sabbâğ, vefatı 855 hicri, “Fusul el-Muhimme” kitabında, c: 2, s: 755, 756
 • Ebû Muhammed (Ebu’s-Senâ) Bedruddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed el-Aynî (ö. 855/1451) “’Umdet’ul-Kâri” kitabında, c: 18, s: 236
 • Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505) “Câmi’ul-Sağiyr” kitabında, c: 1, s: 575, Hadis nu: 3727
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî eş-Şâfiî (ö. 942/1536) “Subul el-Huda vel-Reşâd” kitabında, c: 9, s: 370
 • Alî b. Husâmiddîn b. Abdilmelik b. Kādîhân el-Muttakī el-Hindî (ö. 975/1567) “Kenz’ul-‘Ummâl” kitabında, c: 12, s: 116, Hadis nu: 34264, s: 119, Hadis nu: 34283, s: 129, Hadis nu: 34328, c: 13, s: 662, Hadis nu: 37684
 • Zeynuddîn Muhammed Abdurraûf b. Tâcil‘ârifîn b. Nûriddîn Alî el-Munâvî el-Haddâdî (ö. 1031/1622) “Faydul-Kadir” kitabında, c: 3, s: 513, Hadis nu: 3727
(3*)
Sünni kaynaklar:
 • Hafız Ebû Dâvûd Suleymân b. Dâvûd b. el-Cârûd et-Tayâlisî (ö. 204/819) “Musned Ebi Davud” kitabında, s: 28-29
 • Hafız Ebû Bekr Abdurrezzâk b. Hemmâm b. Nâfi‘ es-San‘ânî el-Himyerî, (ö. 211/826-27) “El-Musannaf” kitabında, c: 5, s: 406; c: 11, s: 226
 • Ebû Bekr Abdullāh b. ez-Zübeyr b. Îsâ el-Kureşî el-Humeydî (ö. 219/834) “Musned” kitabında, c: 1, s: 38
 • Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-Bağdâdî, (ö. 230/845) “Tabakat’ul-Kubra” kitabında, c: 3, s: 23-24
 • Hafız Ebu’l-Hasen Alî b. el-Ca‘d el-Cevherî, (ö. 230/844-45) “Musned ibn Cu’d” kitabında, s: 301
 • Hafız Ebû Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfî, (ö. 235/849) “El-Musannaf” kitabında, c: 7, s: 496; c: 8, s: 562
 • Hafız İbn Râhûye Ebû Ya‘kūb İshâk b. İbrâhîm b. Mahled et-Temîmî el-Hanzalî el-Mervezî, (ö. 238/853) “Musned” kitabında, c: 5, s: 37
 • Ebû Ca‘fer Muhammed b. Abdillâh el-İskâfî, (ö. 240/854) “El-Mi’yâr vel-Muvazane” kitabında, s: 70, 187, 219-220
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, (Hanbeli mezhebinin imamı) ö. 241/855 “Musned” kitabında, c: 1, s: 170, 173, 175, 177, 179, 182-185, 331; c: 3, s: 32, 338; c: 6, s: 369, 438
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. İbrâhîm b. Kesîr ed-Devrakı, (ö. 246/860) “Musned Sad ibn Ebi Vakkâs” kitabında, s: 51, 103, 136, 139, 174-177
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, (ö. 256/870) “Sahih-i Buhari” kitabında, c: 4, s: 208; c: 5, s: 129; “Tarih’ul-Kebir” kitabında, c: 1, s: 115; c: 7, s: 301
 • Hafız Ebu’l-Hasen Ahmed b. Abdillâh b. Sâlih el-İclî el-Kufi, (ö. 261/875) “Ma’rifatu el-Sikât” kitabında, c: 2, s: 184, 457
 • Hafız Ebu’l-Huseyn Muslim b. el-Haccâc b. Muslim el-Kuşeyrî, (ö. 261/875) “Sahih-i Muslim” kitabında, c: 7, s: 120-121
 • Ebû Muhammed Abdullāh b. Muslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, (ö. 276/889) “Tevil muhtelif el-Hadis” kitabında, s: 13
 • Hafız İbn Mâce Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî, (ö. 273/887) “Sunen” kitabında, c: 1, s: 43, 45
 • Ebû Abdirrahmân Bakī b. Mahled b. Yezîd el-Kurtubî, (ö. 276/889) “Ma ruviya fil-Havdi vel-Kevser” kitabında, s: 126
 • Hafız Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, (ö. 279/892) “Sunen” kitabında, c: 5, s: 302, 304
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. ed-Dahhâk b. Mahled eş-Şeybânî, (ö. 287/900) “El-Âhad vel-Mesâni” kitabında, c: 5, s: 172; “Kitâbu-Sunne” kitabında, s: 551-252, 586-589, 595-596, 610
 • Hafız Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî, (ö. 303/915) “Fadail el-Sahabe” kitabında, s: 13-14; “Sunen el-Kubra” kitabında, c: 5, s: 45, 108, 113, 120-125, 144, 240; “Hasaisu Emir el-Muminin” kitabında, s: 48, 50, 64, 76-86, 116
 • Hafız Ebû Ya‘lâ Ahmed b. Alî b. el-Musennâ et-Temîmî el-Mevsılî (ö. 307/919) “Musned” kitabında, c: 1, s: 286; c: 2, s: 57, 66, 73, 86-87, 99, 132; c: 12, s: 310
 • Hafız Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî (ö. 327/938) “Tefsir” kitabında, c: 6, s: 1865
 • Hafız Ebû Abdillâh Huseyn b. İsmâîl b. Muhammed el-Mehâmilî ed-Dabbî el-Bağdâdî (ö. 330/942)“Amâli” kitabında, s: 209-210, 251
 • Ebu’l-Hasen Hayseme b. Suleymân b. Haydere el-Kureşî eş-Şâmî et-Trablusî (el-Etrâblusî) (ö. 343/955) “Hadis Hayseme” kitabında, s: 199
 • Hafız Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Bustî (ö. 354/965) “Sahih” kitabında, c: 15, s: 16, 369, 371
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c:1, s: 146, 148. c: 2, s: 247; c: 4, s: 17, 184. c: 5, s: 203, 221. c: 11, s: 61, 63; c: 12, s: 15, 78. c: 19, s: 291; c: 23, s: 377. c: 24, s: 146-147, hadisi “Mu’cem el-Avsat” ve “Mu’cem el-Asğar” kitaplarında da aktarmıştır.
 • Hafız Ebü’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed ed-Dârekutnî (ö. 385/995)“El-‘İlelu” kitabında, c: 4, s: 313, 373, 381
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) “El-Mustedrek” kitabında, c: 2, s: 337; c: 3, s: 109, 133-134
 • Ebû Bekr Ahmed b. Huseyn b. Alî el-Beyhakī (ö. 458/1066) “Sunen el-Kubra” kitabında, c: 9, s: 40
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Hatib el-Bağdâdî (ö. 463/1071)“Tarih Bağdad” kitabında, c: 1, s: 342; c: 4, s: 56, 176, 291, 425; c: 5, s: 147; c: 7, s: 463; c: 8, s: 52, 262…
 • Ebû Ömer/’Umar Cemâluddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî (ö. 463/1071) “El-İstiy’âb fi ma’rifetil-Ashab” kitabında, c: 3, s: 1097-1098; “El-Temhid” kitabında, c: 2, s: 132; “El-Dureru” kiatbında, s: 239; “Cami’u beyan el-İlmi ve fadlihi” kitabında, c: 1, s: 112
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 2, s: 31; c: 13, s: 150-151; c: 18, s: 138…
 • Ebu’l-Hasen İzzuddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (ö. 630/1233) “Usud’ul-Ğâbe” kitabında, c: 4, s: 26-27; c: 5, s: 8
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī (ö. 748/1348) “Tezkirat’ul-Huffaz” kitabında, c: 1, s: 10, 217; c: 2, s: 523
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405) “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 9, s: 109-111, 120
 • Ebu’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449) “Fethul-Bâri” kitabında, c: 7, s: 60; c: 8, s: 86; c: 9, s: 58
 • Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505) “El-Durr’ul-Mensur” kitabında, c: 3, s: 266
Daha onlarca saygın Sünni kaynağını sunmak mümkündür.
(4*)
Sünni kaynaklar:
 • Ebu’l-Hasen Mukātil b. Suleymân b. Beşîr el-Ezdî el-Belhî, (ö. 150/767)“Tefsir” kitabında, c: 3, s: 83
 • Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-Bağdâdî, (ö. 230/845) “Tabakat’ul-Kubra” kitabında, c: 1, s: 37, 39, 79, 93
 • Ebu Muhammed Abdullah ibn Muslim İbn Kuteyba, vefatı 276 hicri, “Tevil muhtelif el-Hadis” kitabında, s: 14
 • Ebû Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ubeyd el-Kureşî el-Bağdâdî bin Ebi ed-Dunyâ, (ö. 281/894) “Kitab’ul-Havâtif” kitabında, s: 26-27
 • Hafız Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmulî et-Taberî el-Bağdâdî, (ö. 310/923) “Tarih” kitabında, c: 1, s: 102, 110-111,115-116, 119, 221, 228, 236, 255
 • Ebû Bişr Muhammed b. Ahmed b. Hammâd el-Verrâk ed-Dûlâbî, (ö. 310/923)“Zürriyet’ul-Tahira” kitabında, s: 110
 • Hafız Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Saîd el-Hemdânî el-Cârûdî İbn ‘Ukde (ö. 332/944) “Fadail Emir el-Muminin” kitabında, s: 132
 • Ebu’l-Ferec Alî b. el-Huseyn b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî el-İsfahânî (ö. 356/967) “Makatil el-Tâlibiyyin” kitabında, s: 33
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 6, s: 221; “El-Mu’cem el-Avsat” kitabında, c: 2, s: 336
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) “El-Mustedrek” kitabında, c: 3, s: 172
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Mûsâ b. Merdûye b. Fûrek el-İsfahânî (ö. 410/1020)“Menâkib Ali ibn Ebi Talib” kitabında, s: 51, 106
 • Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî (ö. 430/1038)  “Zikru ahbar Esbahân” kitabında, c: 1, s: 48
 • Ebû Abdillâh Muhammed b. Selâme b. Ca‘fer el-Kudâî (ö. 454/1062)“Destur Me’âlim el-Hikem” kitabında, s: 135
 • Ebû Ömer/’Umar Cemâluddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî (ö. 463/1071) “El-İnbâh ‘ala Kabâil er-Ruvât” kitabında, s: 27; “Et-Temhid” kitabında, c: 10, s: 32
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Hatib el-Bağdâdî (ö. 463/1071)“Tarih Bağdad” kitabında, c: 1, s: 176; c: 10, s: 254
 • Ebul-Hasan Ali ibn Muhammed el-Culabiyyu ibn Mağazili el-Şafii, vefatı 483 hicri, “El-Menâkib Ali ibn Ebi Talib” kitabında, s: 101
 • Ubeydullah ibn Abdullah ibn Ahmed Ebul-Kasem Hâkim el-Nisaburi el-Hisikani, vefatı 495 hicri, “Şevahid’ul-Tenzil” kitabında, c: 1, s: 99
 • Ebû Muhammed Muhyissunne el-Huseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ el-Begavî (ö. 516/1122)  “Tefsir” kitabında, c: 2, s: 30-31
 • Hafız Muvaffakeddin Ebil-Kâsem İsmail b. Muhammed b. Fadıl et-Timi el-Esbahani, vefatı 535 hicri, “Delâil en-Nubuvve” kitabında, c: 1, s: 357-358
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 21, s: 378, 459; c: 23, s: 273; c: 42, s: 532
 • El-Muvaffak b. Ahmed Ebul-Mueyyed el-Havarezmi, vefatı 568 hicri, “Menâkib” kitabında, s: 44
 • Ebu’l-Ferec Cemâluddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed İbn’ul-Cevzi el-Bağdâdî (ö. 597/1201)“Zâd’ul-Mesiyr” kitabında,  c: 6, s: 266
 • Ebu’l-Hasen İzzuddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (ö. 630/1233) “El-Kâmil fit-Tarih” kitabında, c: 1, s: 47, 54-55, 59, 136; c: 3, s: 287
 • Muhyiddin İbn’ul-‘Arabi, vefatı 638 hicri, “El-Futuhât el-Mekkiye” kitabında, c: 1, s: 224
 • Ebû Hâmid İzzuddîn Abdulhamîd b. Hibetillâh b. Muhammed el-Medâinî bin Ebil-Hadid el-Mu’tezili (ö. 656/1258) “Şerh Nehcul-Belağa” kitabında, c: 1, s: 139, 143, 145-146, 147, 149-150; c: 2, s: 116; c: 3, s: 73, 81…
 • Ebu’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer) Muhibbuddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî (ö. 694/1295) “Zahair’ul-‘Ukba” kitabında, s: 138
 • Ebu’l-Haccâc Cemâluddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf el-Mizzî (ö. 742/1341) “Tehziyb’ul-Kemâl” kitabında, c: 11, s: 248, 255
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī (ö. 748/1348) “Tarih’ul-İslam” kitabında, c: 1, s: 98-99; “Siyeru A’lâm en-Nubalâ” kitabında, c: 1, s: 512
 • Ebu’l-Fidâ’ İmâduddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 774/1373) “El-Bidâyetu ven-Nihâye” kitabında, c: 1, s: 111, 253, 259; c: 2, s: 5, 384; “Es-Siyretu en-Nebeviyye” kitabında, c: 1, s: 304
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405)  “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 8, s: 253; c: 9, s: 146
 • Ebu’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449) “Tehzib el-Tehzib” kitabında, c: 4, s: 121; “El-İsâba” kitabında, c: 3, s: 119
 • Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505)“Ed-Durr el-Mensur” kitabında, c: 2, s: 273
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî eş-Şâfiî (ö. 942/1536) “Subul el-Huda vel-Reşâd” kitabında, c: 1, s: 314
 • Ebu’l-Ferec Nûruddîn Alî b. Burhâniddîn İbrâhîm b. Ahmed el-Halebî (ö. 1044/1635) “Siret’ul-Halabiyye” kitabında, c: 1, s: 50; c 2, s: 40
 • Ebu’l-Ulâ Muhammed Abdurrahmân b. Abdirrahîm el-Mubârekpûrî (1865-1935) “Tuhfat el-Ehuzi bi şerh Sunen el-Tirmizi” kitabında, c: 5, s: 249
Daha fazla kaynak sunmak mümkündür.
(5*)
Sünni kaynaklar:
 • Hafız Ebu’l-Hasen Alî b. el-Ca‘d el-Cevherî, (ö. 230/844-45) “Musned ibn Cu’d” kitabında, s: 390
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, (Hanbeli mezhebinin imamı) ö. 241/855 “Musned” kitabında, c: 1, s: 398; c: 5, s: 86-90, 92-99, 101, 106-108
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, (ö. 256/870) “Sahih-i Buhari” kitabında, c: 8, s: 127
 • Hafız Ebu’l-Huseyn Muslim b. el-Haccâc b. Muslim el-Kuşeyrî, (ö. 261/875) “Sahih-i Muslim” kitabında, c: 6, s: 3-4
 • Hafız Ebû Dâvûd Suleymân b. el-Eş‘as b. İshâk es-Sicistânî el-Ezdî, (ö. 275/889) “Musned” kitabında, c: 2, s: 309
 • Hafız Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, (ö. 279/892) “Sunen” kitabında, c: 3, s: 340
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. ed-Dahhâk b. Mahled eş-Şeybânî, (ö. 287/900)“El-Âhad vel-Mesâni” kitabında, c: 3, s: 129
 • Hafız Ebû Ya‘lâ Ahmed b. Alî b. el-Musennâ et-Temîmî el-Mevsılî (ö. 307/919) “Musned” kitabında, c: 8, s: 444; c: 9, s: 222; c: 13, s: 457
 • Ebu Hatim Muhammed ibn Hibban el-Busti, vefatı 354 hicri, “Sahih” kitabında, c: 15, s: 35, 43-44
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 2, s: 196-199, 206, 208, 214, 216, 218, 223, 226, 241, 249, 253-255; “Mu’cem el-Evsat” kitabında da bu hadisi aktarmıştır.
 • Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Ca‘fer b. Hayyân el-Ensârî el-İsfahânî Ebu’ş-Şeyh (ö. 369/979) “Tabakât el-Muhaddisiyn bi İsbahân” kitabında, c: 2, s: 90
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) “El-Mustedrek” kitabında, c: 3, s: 617-618; c: 4, s: 501
 • Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî (ö. 430/1038) “El-Ruvât an Said ibn Mansur” kitabında, s: 44
 • Ebû Ömer/’Umar Cemâluddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî (ö. 463/1071) “El-İstiy’âb fi ma’rifetil-Ashab” kitabında, c: 2, s: 656-657
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 21, s: 288
 • Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Murî en-Nevevî (ö. 676/1277) “Şerh Muslim” kitabında, c: 12, s: 201
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī (ö. 748/1348) “Siyeru A’lâm el-Nubala” kitabında, c: 8, s: 184
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405)  “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 5, s: 190-191
 • Ebu’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449) “Fethul-Bâri” kitabında, c: 13, s: 181-182
 • Ebû Muhammed (Ebu’s-Senâ) Bedruddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed el-Aynî (ö. 855/1451)“’Umdetu el-Kâri” kitabında, c: 16, s: 74
 • Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505)“El-Diybac ala Muslim” kitabında, c: 4, s: 439-440
 • Alî b. Husâmiddîn b. Abdilmelik b. Kādîhân el-Muttakī el-Hindî (ö. 975/1567)  “Kenz’ul-‘Ummâl” kitabında, c: 11, s: 135
Daha fazla kaynak sunmak mümkündür.
(6*)
Sünni kaynaklar:
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 3, s: 116
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 14, s: 171, tercüme nu: 1566
 • Ebu’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer) Muhibbuddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî (ö. 694/1295) “Zahair’ul-‘Ukba” kitabında, s: 143
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī (ö. 748/1348) “Siyeru A’lâm el-Nubalâ” kitabında, c: 3, s: 284
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405) “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 9, s: 201
 • Ali ibn Muhammed ibn Ahmed el-Maliki el-Mekki İbn Sabbâğ, vefatı 855 hicri, “Fusul el-Muhimme” kitabında, c: 2, s: 758
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî eş-Şâfiî (ö. 942/1536) “Subul el-Huda vel-Reşâd” kitabında, c: 11, s: 73
(7*)
Sünni kaynaklar:
 • Hafız Ebû Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfî, (ö. 235/849) “Musned” kitabında, c: 7, s: 512
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, (Hanbeli mezhebinin imamı) ö. 241/855 “Musned” kitabında, c: 2, s: 442
 • Hafız İbn Mâce Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî, (ö. 273/887)“Sunen” kitabında, c: 1, s: 52
 • Hafız Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, (ö. 279/892) “Sunen” kitabında, c: 5, s: 360
 • Hafız Ebû Abdillâh Huseyn b. İsmâîl b. Muhammed el-Mehâmilî ed-Dabbî el-Bağdâdî (ö. 330/942) “Amâli el-Muhâmilî” kitabında, s: 447
 • Hafız Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Saîd el-Hemdânî el-Cârûdî İbn ‘Ukde (ö. 332/944) “Fadailu Emirul-Muminin Ali ibn Ebi Talib” kitabında, s: 27-28
 • Hafız Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Bustî (ö. 354/965) “Sahih” kitabında, c: 15, s: 434-435
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 3, s: 40; c: 5, s: 184  ; “Mu’cem el-Avsat” kitabında, c: 3, s: 179; c: 5, s: 187; c: 7, s: 197; “Mu’cem el-Sağiyr” kitabında, c: 2, s: 3
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî el-Cessâs (ö. 370/981)  “Ahkâm el-Kuran” kitabında, c: 1, s: 571; c: 2, s: 508
 • Hafız Ebû Hafs Ömer b. Ahmed b. Osmân el-Bağdâdî İbn Şâhin (ö. 385/996) “Fadâil seyyidet-ul Nisa” kitabında, s: 29
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) “El-Mustedrek” kitabında, c: 3, s: 149
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Mûsâ b. Merdûye b. Fûrek el-İsfahânî (ö. 410/1020) “Menakib Ali ibn Ebi Talib” kitabında, s: 304
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Hatib el-Bağdâdî (ö. 463/1071)“Tarih Bağdad” kitabında, c: 7, s: 144
 • Ubeydullah ibn Abdullah ibn Ahmed Ebul-Kasem Hakim el-Nisaburi el-Hisikani, vefatı 495 hicri, “Şevahid’ul-Tenzil” kitabında, c: 2, s: 44
 • El-Muvaffak ibn Ahmed Ebul-Mueyyed el-Havarezmi, vefatı 568 hicri, “Menâkib” kitabında, s: 150
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 13, s: 218-219; c: 14, s: 157-158
 • Ebu’l-Hasen İzzuddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (ö. 630/1233) “Usud’ul-Ğâbe” kitabında, c: 3, s: 11; c: 5, s: 523
 • Kemâluddîn Ebû Sâlim Muhammed b. Talha b. Muhammed el-Ceffâr en-Nasîbî (en-Nasîbînî) (ö. 652/1254) “Matâlib el-Suûl” kitabında, s: 43
 • Ebû Hâmid İzzuddîn Abdulhamîd b. Hibetillâh b. Muhammed el-Medâinî bin Ebil-Hadid el-Mu’tezili (ö. 656/1258) “Şerh Nehc-ul Belâğa” kitabında, c: 18, s: 24
 • Ebu’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer) Muhibbuddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî (ö. 694/1295) “Zahair’ul-‘Ukba” kitabında, s: 23, 25
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī (ö. 748/1348) “Siyeru A’lâm el-Nubala” kitabında, c: 2, s: 122; c: 3, s: 258; c: 10, s: 432; “Mizân’ul-İ’tidâl” kitabında, c: 1, s: 176; c: 2, s: 307; “Tarih’ul-İslam” kitabında, c: 3, s: 45
 • Cemaluddin Muhammed ibn Yusuf ibn Hasan ibn Muhammed el-Zarandi el-Hanefi, vefatı 750 hicri, “Nazmu durer el-Samtayn” kitabında, s: 232, 239
 • Ebu’l-Fidâ’ İmâduddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 774/1373) “El-Bidayetu vel-Nihaye” kitabında, c: 8, s: 40, 223
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405) “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 9, s: 169
 • Ebu’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449) “El-İsâbe” kitabında, c: 8, s: 266
 • Ali ibn Muhammed ibn Ahmed el-Maliki el-Mekki İbin Sabbâğ, vefatı 855 hicri, “Fusul el-Muhimme” kitabında, c: 1, s: 146
 • Şemsuddin Ebil-Berakat Muhammed bin Ahmed ed-Dimaşki el-Ba’uni el-Şafii, (ö. 871 hicri) “Cevahir el-Matalib fi el-menakibi Ali ibn Ebi Talib” kitabında, c: 1, s: 173
 • Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505) “El-Durr’ul-Mensur” kitabında, c: 5, s: 199
 • Alî b. Husâmiddîn b. Abdilmelik b. Kādîhân el-Muttakī el-Hindî (ö. 975/1567) “Kenz’ul-‘Ummâl” kitabında, c: 12, s: 96-97; c: 13, s: 640
 • Suleyman bin İbrahim el-Kunduzi el-Hanefi en-Nakşibendi (ö. 1294 hicri) “Yenabi’ul-Mevedde” kitabında, c: 1, s: 113
(8*)
Sünni kaynaklar:
 • Hafız Ebû Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfî, (ö. 235/849) “El-Musannaf” kitabında, c: 7, s: 503
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, (Hanbeli mezhebinin imamı) ö. 241/855 “El-Fadâil” kitabında, c: 2, s: 785, hadis nu: 1402
 • Ebû Muhammed Abdullāh b. Muslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, (ö. 276/889)  “El-Ma’ârif” kitabında, s: 252
 • Hafız Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Saîd el-Hemdânî el-Cârûdî İbn ‘Ukde (ö. 332/944) “Fadâilu Emir el-Muminin” kitabında, s: 44
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 3, s: 45-46; c: 12, s: 27; “El-Mu’cem el-Avsat” kitabında, c: 4, s: 10; c: 5, s: 155, 306; c: 6, s: 85; “El-Mu’cem el-Sağiyr” kitabında, c: 1, s: 139-140; c: 2, s: 22
 • Hafız Ebû Ahmed Abdullāh b. Adî (‘Adey) b. Abdillâh el-Curcânî (ö. 365/976) “El-Kâmil” kitabında, c: 2, s: 306; c: 6, s: 411
 • Hafız Ebü’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed ed-Dârekutnî (ö. 385/995)“El-’İlalu” kitabında, c: 6, s: 236
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) “El-Mustedrek” kitabında, c: 2, s: 343; c: 3, s: 151
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Mûsâ b. Merdûye b. Fûrek el-İsfahânî (ö. 410/1020) “Menakib Ali ibn Ebi Talib” kitabında, s: 214, 263
 • Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî (ö. 430/1038) “Hilyet’ul-Evliyâ” kitabında, c: 4, s: 306
 • Ebû Abdillâh Muhammed b. Selâme b. Ca‘fer el-Kudâî (ö. 454/1062) “Musned el-Şihâb” kitabında, c: 2, s: 273-275
 • Ebû Ömer/’Umar Cemâluddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî (ö. 463/1071) “El-İnbâh ala Kabail el-Ruvât” kitabında, s: 41
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Hatib el-Bağdâdî (ö. 463/1071) “Tarih Bağdad” kitabında, c: 12, s: 90
 • Ebul-Hasan Ali ibn Muhammed el-Culabiyyu ibn Mağazili el-Şafii, vefatı 483 hicri, “El-Menakib Ali ibn Ebi Talib” kitabında, s: 132, 173, 177
 • Ebu’l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed b. Abdilcebbâr et-Temîmî el-Mervezî es-Sem‘ânî (ö. 489/1096) “Tefsir” kitabında, c: 3, s: 472
 • Ubeydullah ibn Abdullah ibn Ahmed Ebul-Kasem Hâkim el-Nisaburi el-Hisikani, vefatı 495 hicri, “Şevahid’ul-Tenzil” kitabında, c: 1, s: 361
 • Ebu Abdillâh (Ebu’l-Fazl) Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Huseyn er-Râzî et-Taberistânî (ö.606/1210)“Tefsir” kitabında, c: 27, s: 167
 • Muhyiddin İbn’ul-‘Arabi, vefatı 638 hicri, “Tefsir” kitabında, c: 1, s: 322
 • Ebû Hâmid İzzuddîn Abdulhamîd b. Hibetillâh b. Muhammed el-Medâinî bin Ebil-Hadid el-Mu’tezili (ö. 656/1258) “Şerh Nehcul-Belağa” kitabında, c: 1, s: 218
 • Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Ebî Bekr b. Abdillâh b. Abdirrahmân b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Kudâî İbn’ul-Ebbâr (ö. 658/1260) “Durer el-Samt fi haberi el-Sıbt” kitabında, s: 116
 • Ebu’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer) Muhibbuddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî (ö. 694/1295) “Zahair’ul-‘Ukba” kitabında, s: 20
 • Ebu İshak İbrahim bin Sa’duddin el-Hamaviy el-Cuveyniy (ö. 722 hicri)“Feraid’ul-Sımtayn fi fadaili el-Murtada vel-Betul ves-Sıbtayn” kitabında, c: 2, s: 242
 • Ebu’l-Haccâc Cemâluddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf el-Mizzî (ö. 742/1341) “Tehziyb’ul-Kemâl” kitabında, c: 28, s: 410-411
 • Cemaluddin Muhammed ibn Yusuf ibn Hasan ibn Muhammed el-Zarandi el-Hanefi, vefatı 750 hicri, “Nazmu durer el-Samtayn” kitabında, s: 235
 • Ebu’l-Fidâ’ İmâduddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 774/1373) “Tefsir” kitabında, c: 4, s: 123
 • Alî b. Şihâbiddîn b. Muhammed Hemedânî Emîr-i Kebîr (ö. 786/1385) “Meveddet’ul-Kurba” kitabında, s: 13
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405) “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 9, s: 168
 • Ebû Muhammed (Ebu’l-Abbâs) Takıyyuddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkādir b. Muhammed el-Makrîzî (ö. 845/1442) “İmta el-Esma” kitabında, c: 11, s: 178
 • Ali ibn Muhammed ibn Ahmed el-Maliki el-Mekki İbin Sabbâğ, vefatı 855 hicri, “Fusul el-Muhimme” kitabında, c: 1, s: 141-142
 • Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505) “Cami’ul-Sağiyr” kitabında, c: 1, s: 373; c: 2, s: 533; “El-Durr el-Mensur” kitabında, c: 1, s: 72; c: 3, s: 334
 • Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh b. Ahmed b. Alî el-Hasenî es-Semhûdî, (ö. 911/1506)“Cevahir’ul-‘İkdeyn” kitabında, c: 2, s: 190
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî eş-Şâfiî (ö. 942/1536) “Subul el-Huda vel-Reşâd” kitabında, c: 11, s: 11-12
 • Alî b. Husâmiddîn b. Abdilmelik b. Kādîhân el-Muttakī el-Hindî (ö. 975/1567) “Kenz’ul-‘Ummâl” kitabında, c: 2, s: 435; c: 12, s: 94-95, 98-99
 • Zeynuddîn Muhammed Abdurraûf b. Tâcil‘ârifîn b. Nûriddîn Alî el-Munâvî el-Haddâdî (ö. 1031/1622) “Faydul-Kadir” kitabında, c: 2, s: 658; c: 5, s: 660; “Kunuz el-Hakaik” kitabında, s: 132
Daha fazla kaynak sunmak mümkündür.
(9*)
Sünni kaynaklar:
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, (Hanbeli mezhebinin imamı) ö. 241/855 “Musned” kitabında, c: 1, s: 77
 • Hafız Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, (ö. 279/892) “Sunen” kitabında, c: 5, s: 305
 • Ebû Bişr Muhammed b. Ahmed b. Hammâd el-Verrâk ed-Dûlâbî, (ö. 310/923)“Zurriyet el-Tahira” kitabında, s: 167
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 3, s: 50; “El-Mu’cem el-Sağiyr” kitabında, c: 2, s: 70
 • Ebu Muhammed Abdullah Muhammed ibn Cafar ibn Hayyan Ebil-Şeyh el-Ansari, vefatı 369 hicri, “Tabakât el-Muhaddisiyn fi İsbahan” kitabında, c: 4, s: 81
 • Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî (ö. 430/1038) “Zikru ahbar İsbahan” kitabında, c: 1, s: 192
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Hatib el-Bağdâdî (ö. 463/1071)“Tarih Bağdad” kitabında, c: 13, s: 289
 • Kadı ‘İyâd Ebu’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî (ö. 544/1149) “El-Şefâ bi ta’rif hukuk el-Mustafa” kitabında, c: 2, s: 20
 • El-Muvaffak ibn Ahmed Ebul-Mueyyed el-Havarezmi, vefatı 568 hicri, “Maktel el-Huseyn” kitabında, s: 67; “Manâkib” kitabında, s: 138
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 13, s: 196
 • Ebu’l-Hasen İzzuddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (ö. 630/1233) “Usud’ul-Ğâbe” kitabında, c: 4, s: 29
 • Ebu’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer) Muhibbuddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî (ö. 694/1295) “Zahair’ul-‘Ukba” kitabında, s: 91, 123
 • Ebu’l-Haccâc Cemâluddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf el-Mizzî (ö. 742/1341) “Tehziyb’ul-Kemâl” kitabında, c: 6, s: 228
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī (ö. 748/1348) “Siyeru A’lâm el-Nubala” kitabında, c: 12, s: 135; “Tarih el-İslam” kitabında, c: 5, s: 95
 • Cemaluddin Muhammed ibn Yusuf ibn Hasan ibn Muhammed el-Zarandi el-Hanefi, vefatı 750 hicri, “Nazmu durer el-Samtayn” kitabında, s: 210
 • Ebu’s-Safâ (Ebû Saîd) Salâhuddîn Halîl b. İzziddîn Aybeg b. Abdillâh es-Safedî (ö. 764/1363) “El-Vâfi bil-Vafiyât” kitabında, c: 27, s: 48
 • Ebu’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449) “Tehziyb el-Tehziyb” kitabında, c: 2, s: 258; c: 10, s: 384
 • Şemsuddin Ebil-Berakat Muhammed bin Ahmed ed-Dimaşki el-Ba’uni el-Şafii, (ö. 871 hicri) “Cevahir el-Matalib fi el-menakibi Ali ibn Ebi Talib” kitabında, c: 1, s: 247
 • Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Heytemî es-Sa‘dî (ö. 974/1567) “Sava’ik-ul Muhrika” kitabında, s: 152-153
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî eş-Şâfiî (ö. 942/1536) “Subul el-Huda vel-Reşâd” kitabında, c: 11, s: 57-58
 • Alî b. Husâmiddîn b. Abdilmelik b. Kādîhân el-Muttakī el-Hindî (ö. 975/1567) “Kenz’ul-‘Ummâl” kitabında, c: 12, s: 97, 103; c: 13, s: 639
 • Suleyman bin İbrahim el-Kunduzi el-Hanefi en-Nakşibendi (ö. 1294 hicri) “Yenabi’ul-Mevedde” kitabında, c: 2, s: 179
(10*)
Sünni kaynaklar:
 • Hafız Ebu’l-Hasen Alî b. el-Ca‘d el-Cevherî, (ö. 230/844-45) “Musned” kitabında, s: 397
 • Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-Bağdâdî, (ö. 230/845) “Tabakat’ul-Kubra” kitabında, c: 2, s: 194
 • Hafız Ebû Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfî, (ö. 235/849) “El-Musannaf” kitabında, c: 7, s: 176
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, (Hanbeli mezhebinin imamı) ö. 241/855 “Musned” kitabında, c: 3, s: 14, 17, 26, 59; c: 4, s: 368
 • Ebû Ca‘fer Muhammed b. Habîb b. Umeyye b. Amr el-Hâşimî el-Bağdadi, (ö. 245/860) “El-Munmik” kitabında, s: 25
 • Ebû Muhammed ‘Abd b. Humeyd b. Nasr el-Kissî (el-Keşşî) (ö. 249/863-64) “Muntahabu Musned ‘Abd bin Hamid” kitabında, s: 114
 • Hafız Ebû Muhammed Abdullāh b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî, (ö. 255/869) “Sunen” kitabında, c: 2, s: 432
 • Hafız Ebu’l-Huseyn Muslim b. el-Haccâc b. Muslim el-Kuşeyrî, (ö. 261/875) “Sahih-i Muslim” kitabında, c: 7, s: 123
 • Ebû Abdirrahmân Bakī b. Mahled b. Yezîd el-Kurtubî, (ö. 276/889) “Ma ruvi fil-Havdi vel-Kevser” kitabında, s: 88
 • Hafız Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, (ö. 279/892) “Sunen” kitabında, c: 5, s: 329
 • Ebu’l-Hasen Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd el-Belâzurî, (ö. 279/892-93) “Ensâb’ul-Eşrâf” kitabında, s: 111
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. ed-Dahhâk b. Mahled eş-Şeybânî, (ö. 287/900) “Kitab el-Sunne” kitabında, s: 629-630
 • Hafız Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî, (ö. 303/915) “Fadailu el-Sahabe” kitabında, s: 15, 22; “Sunen el-Kubra” kitabında, c: 5, s: 45-46, 51, 130; “Hasaisu Emir el-Muminin” kitabında, s: 93
 • Hafız Ebû Ya‘lâ Ahmed b. Alî b. el-Musennâ et-Temîmî el-Mevsılî (ö. 307/919) “Musned” kitabında, c: 2, s: 297-298, 303, 376
 • Hafız Ebû Bekr Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sulemî en-Nîsâbûrî (ö. 311/924) “Sahih” kitabında, c: 4, s: 63
 • Hafız Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Saîd el-Hemdânî el-Cârûdî İbn ‘Ukde (ö. 332/944)“Kitab’ul-Velaye” kitabında, s: 175, 193, 197, 209, 217, 227-228
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 3 s: 66-67, 180-181; c: 5, s: 154, 166-167, 170, 182-183, 186; “Mu’cem el-Avsat” kitabında, c: 3, s: 374; c: 4, s: 33; “Mu’cem el-Sağiyr” kitabında, c: 1, s: 131, 135
 • Hafız Ebü’l-Hasen Alî b. Ömer b. Ahmed ed-Dârekutnî (ö. 385/995) “El-’İlalu” kitabında, c: 6, s: 236
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) “El-Mustedrek” kitabında, c: 3, s: 109-110, 148
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Mûsâ b. Merdûye b. Fûrek el-İsfahânî (ö. 410/1020)“Menakib Ali bin Ebi Talib” kitabında, s: 228
 • Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm es-Sa‘lebî en-Nîsâbûrî (ö. 427/1035), “Tefsir” kitabında, c: 9, s: 186
 • Ebû Muhammed Alî b. Ahmed b. Saîd b. Hazm el-Endelüsî el-Kurtubî (ö. 456/1064) “El-Ahkâm” kitabında, c: 1, s: 74
 • Ebû Bekr Ahmed b. Huseyn b. Alî el-Beyhakī (ö. 458/1066) “Sunen el-Kubra” kitabında, c: 2, s: 148; c: 7, s: 30-31; c: 10, s: 114
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Hatib el-Bağdâdî (ö. 463/1071)“Tarih Bağdad” kitabında, c: 8, s: 443
 • Ebul-Hasan Ali bin Muhammed el-Culabiyyu bin Mağazili el-Şafii, vefatı 483 hicri, “El-Menakib Ali bin Ebi Talib” kitabında, s: 18
 • Ebû Bekr Şemsu’l-eimme Muhammed b. Ebî Sehl Ahmed es-Serahsî (ö. 483/1090 [?])“El-Mebsut” kitabında, c: 16, s: 69; “El-Usul” kitabında, c: 1, s: 314
 • Ebû Muhammed Muhyissunne el-Huseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ el-Begavî (ö. 516/1122)  “Tefsir” kitabında, c: 1, s: 332; c: 4, s: 271
 • Ebu’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî (ö. 538/1144) “El-Faiku fi ğarib el-Hadis” kitabında, c: 1, s: 150
 • Kadı ‘İyâd Ebu’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî (ö. 544/1149) “El-Şifâ” kitabında, c: 2, s: 47
 • Ebû Muhammed Abdulhak b. Gālib b. Abdirrahmân b. Gālib el-Muhâribî el-Gırnâtî el-Endelusî (ö. 541/1147) “El-Muharrer el-Veciyz” kitabında, c: 1, s: 36; c: 5, s: 230
 • El-Muvaffak bin Ahmed Ebul-Mueyyed el-Havarezmi, vefatı 568 hicri, “Menâkib” kitabında, s: 154-155, 200
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 19, s: 258; c: 41, s: 19; c: 42, s: 219-220; c: 54, s: 92; c: 69, s: 240-241
 • Ebu’l-Kāsım Halef b. Abdilmelik b. Mes‘ûd b. Mûsâ b. Beşkuvâl el-Hazrecî el-Ensârî el-Endelusî (ö. 578/1183) “Cuzu Bekiy bin Muhlid” kitabında, s: 137
 • Ebu Abdillâh (Ebu’l-Fazl) Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Huseyn er-Râzî et-Taberistânî (ö.606/1210) “Tefsir” kitabında, c: 8, s: 173
 • Ebu’s-Seâdât Mecduddîn el-Mubârek b. Esîruddîn Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (ö. 606/1210) “En-Nihâyetu fi ğariyb’il-Hadis” kitabında, c: 1, s: 216
 • Ebu’l-Hasen İzzuddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (ö. 630/1233) “Usud’ul-Ğâbe” kitabında, c: 2, s: 12
 • Kemâluddîn Ebû Sâlim Muhammed b. Talha b. Muhammed el-Ceffâr en-Nasîbî (en-Nasîbînî) (ö. 652/1254) “Matâlib el-Suûl” kitabında, s: 25
 • Ebû Hâmid İzzuddîn Abdulhamîd b. Hibetillâh b. Muhammed el-Medâinî bin Ebil-Hadid el-Mu’tezili (ö. 656/1258) “Şerh Nehcul-Belağa” kitabında, c: 6, s: 375-376, 380; c: 9, s: 133; c: 10, s: 270
 • Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Murî en-Nevevî (ö. 676/1277) “Şerh Muslim” kitabında, c: 15, s: 180; “Riyad’ul-Salihin” kitabında, s: 211-212
 • Ebu’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer) Muhibbuddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî (ö. 694/1295) “Zahair’ul-‘Ukba” kitabında, s: 16
 • Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelusî (ö. 745/1344) “Tefsir” kitabında, c: 1, s: 117; c: 8, s: 192
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī (ö. 748/1348) “Siyeru A’lâm el-Nubala” kitabında, c: 9, s: 365
 • Cemaluddin Muhammed bin Yusuf bin Hasan bin Muhammed el-Zarandi el-Hanefi, vefatı 750 hicri, “Nazmu durer el-Samtayn” kitabında, s: 231-232
 • Ebu’l-Fidâ’ İmâduddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 774/1373) “Tefsir” kitabında, c: 3, s: 494; “El-Bidayetu vel-Nihaye” kitabında, c: 5, s: 228-229; c: 7, s: 386; “Siyret’ul-Nebeviyye” kitabında, c: 4, s: 416
 • Alî b. Şihâbiddîn b. Muhammed Hemedânî Emîr-i Kebîr (ö. 786/1385) “Meveddet’ul-Kurba” kitabında, s: 14
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405) “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 9, s: 163-165; c: 10, s: 363
 • Ebû Muhammed (Ebu’l-Abbâs) Takıyyuddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkādir b. Muhammed el-Makrîzî (ö. 845/1442) “İmta el-Esma” kitabında, c: 5, s: 376-378
 • Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505) “Cami’ul-Sağiyr” kitabında, c: 1, s: 244-245; “Durr’ul-Mensur” kitabında, c: 2, s: 60
 • Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh b. Ahmed b. Alî el-Hasenî es-Semhûdî, (ö. 911/1506) “Cevahir’ul-‘İkdeyn” kitabında, c: 2, s: 166
 • Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Heytemî es-Sa‘dî (ö. 974/1567) “Sav’ik el-Muhrika” kitabında, s: 150
 • Alî b. Husâmiddîn b. Abdilmelik b. Kādîhân el-Muttakī el-Hindî (ö. 975/1567) “Kenz’ul-‘Ummâl” kitabında, c: 1, s: 178, 186-189; c: 5, s: 290; c: 13, s: 104, 641; c: 14, s: 435
 • Zeynuddîn Muhammed Abdurraûf b. Tâcil‘ârifîn b. Nûriddîn Alî el-Munâvî el-Haddâdî (ö. 1031/1622) “Faydul-Kadir” kitabında, c: 2, s: 220; c: 3, s: 19-20
 • Ebu’l-Ferec Nûruddîn Alî b. Burhâniddîn İbrâhîm b. Ahmed el-Halebî (ö. 1044/1635) “Siret’ul-Halabiyye” kitabında, c: 3, s: 336
Daha fazla kaynak sunmak mümkündür.
(11*)
Sünni kaynaklar:
 • Hafız Ebû Dâvûd Suleymân b. Dâvûd b. el-Cârûd et-Tayâlisî (ö. 204/819) “Musned” kitabında, s: 274
 • Hafız Ebû Bekr Abdullāh b. Muhammed b. Ebî Şeybe İbrâhîm el-Absî el-Kûfî, (ö. 235/849) “El-Musannaf” kitabında, c: 7, s: 501, 527
 • Hafız İbn Râhûye Ebû Ya‘kūb İshâk b. İbrâhîm b. Mahled et-Temîmî el-Hanzalî el-Mervezî, (ö. 238/853) “Musned” kitabında, c: 3, s: 678
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, (Hanbeli mezhebinin imamı) ö. 241/855 “Musned” kitabında, c: 1, s: 185, 331; c: 3, s: 259, 285; c: 4, s: 107; c: 6, s: 292, 298, 304
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. İbrâhîm b. Kesîr ed-Devrakı, (ö. 246/860) “Musned Sa’d ibn Ebi Vakkâs” kitabında, s: 51
 • Ebû Muhammed ‘Abd b. Humeyd b. Nasr el-Kissî (el-Keşşî) (ö. 249/863-64) “Muntahabu Musned ‘Abd ibn Hamid” kitabında, s: 173, 368-369
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, (ö. 256/870) “Tarih’ul-Kebir” kitabında, c: 2, s: 110, 197; c: 6, s: 419; c: 8, s: 187. Buhari Ehli Beyt’e olan düşmanlığını tespit etmek için Ehli Beyt’in isimlerini zikretmeden haberi ve olayı aktarmış. “El-Kuna” kitabında, s: 26; bu kitapta İmamı Ali ve Fatima hazretlerinin isimlerini zikrederek haberi aktarmış.
 • Hafız Ebu’l-Huseyn Muslim b. el-Haccâc b. Muslim el-Kuşeyrî, (ö. 261/875) “Sahih-i Muslim” kitabında, c: 7, s: 130
 • Hafız Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî, (ö. 279/892) “Sunen” kitabında, c: 4, s: 294; c: 5, s: 30-31, 302, 328, 361
 • Ebu’l-Hasen Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Dâvûd el-Belâzurî, (ö. 279/892-93) “Ensâb’ul-Eşrâf” kitabında, s: 104
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. ed-Dahhâk b. Mahled eş-Şeybânî, (ö. 287/900) “El-Âhâd vel-Mesâni” kitabında, c: 5, s: 360; “Kitab el-Sunne” kitabında, s: 589
 • Hafız Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb b. Alî en-Nesâî, (ö. 303/915) “Sunen el-Kubra” kitabında, c: 5, s: 108, 113; “Hasaisu Emir el-Muminin” kitabında, s: 49, 63
 • Hafız Ebû Ya‘lâ Ahmed b. Alî b. el-Musennâ et-Temîmî el-Mevsılî (ö. 307/919) “Musned” kitabında, c: 12, s: 451
 • Ebû Bişr Muhammed b. Ahmed b. Hammâd el-Verrâk ed-Dûlâbî, (ö. 310/923) “Zürriyet’ul-Tahira” kitabında, s: 110, 150
 • Hafız Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmulî et-Taberî el-Bağdâdî, (ö. 310/923) “Cami’ul-Beyân” kitabında, c: 22, s: 9-12; “Tarih” kitabında, c: 4, s: 126
 • Hafız Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Saîd el-Hemdânî el-Cârûdî İbn ‘Ukde (ö. 332/944) “Fadail Emir el-Muminin” kitabında, s: 210-213
 • Ebu Cafer el-Nahhâs, vefatı 338 hicri, “Ma’âni el-Kurân” kitabında, c: 5, s: 348
 • Hafız Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Bustî (ö. 354/965) “Sahih” kitabında, c: 15, s: 433
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 3; s: 52-57, 93; c: 9, s: 26; c: 22, s: 66, 200, 402; c: 23, s: 249, 286, 327, 333, 337, 357;  “El-Mu’cem el-Avsat” kitabında, c: 3, s: 166, 380; c: 4, s: 134; c: 8, s: 112; “El-Mu’cem el-Sağiyr” kitabında, c: 1, s: 135
 • Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Ca‘fer b. Hayyân el-Ensârî el-İsfahânî Ebu’ş-Şeyh (ö. 369/979) “Tabakât el-Muhaddisiyn fi İsbahan” kitabında, c: 3, s: 384; c: 4, s: 149
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî er-Râzî el-Cessâs (ö. 370/981) “Ahkâm el-Kurân” kitabında, c: 3, s: 471
 • Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Îsâ el-Murrî el-Kurtubî bin Ebu Zemenîn, (ö. 399/1008) “Tefsir” kitabında, c: 3, s: 399
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) “El-Mustedrek” kitabında, c: 2, s: 416; c: 3, s: 133, 146-148, 158, 172
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Mûsâ b. Merdûye b. Fûrek el-İsfahânî (ö. 410/1020)“Menâkib Ali ibn Ebi Talib” kitabında, s: 278, 300-305
 • Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm es-Sa‘lebî en-Nîsâbûrî (ö. 427/1035) “Tefsir” kitabında, c: 8, s: 36-38
 • Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî (ö. 430/1038) “Zikru ahbar İsbahan” kitabında, c: 2, s: 253
 • Ebû Amr Osmân b. Saîd b. Osmân ed-Dânî (ö. 444/1053) “El-Beyân fi ‘addi ‘Ayi el-Kurân” kitabında, s: 25
 • Ebû Bekr Ahmed b. Huseyn b. Alî el-Beyhakī (ö. 458/1066) “Sunen el-Kubra” kitabında, c: 2, s: 150, 152; c: 7, s: 63
 • Ebû Ömer/’Umar Cemâluddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed b. Abdilberr en-Nemerî (ö. 463/1071) “El-İstiy’âb” kitabında, c: 3, s: 1100; c: 4, s: 1542, 1633
 • Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Hatib el-Bağdâdî (ö. 463/1071)“Tarih Bağdad” kitabında, c: 9, s: 128; c: 10, s: 277
 • Ebu’l-Hasen Alî b. Ahmed b. Muhammed en-Nîsâbûrî el-Vâhidi (ö. 468/1076) “Esbâb el-Nuzul” kitabında, s: 239
 • Ebu Muzaffar Mansur ibn Muhammed el-Ebu’l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed b. Abdilcebbâr et-Temîmî el-Mervezî es-Sem‘ânî (ö. 489/1096) “Tefsir” kitabında, c: 4, s: 281
 • Ubeydullah ibn Abdullah ibn Ahmed Ebul-Kasem Hakim el-Nisaburi el-Hisikani, vefatı 495 hicri, “Şevahid’ul-Tenzil” kitabında, c: 1, s: 497; c: 2, s: 18-46, 53, 56-60, 64, 67-74
 • Ebû Muhammed Muhyissunne el-Huseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ el-Begavî (ö. 516/1122)  “Tefsir” kitabında, c: 3, s: 529; c: 4, s: 125
 • Kadı ‘İyâd Ebu’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî (ö. 544/1149) “El-Şifâ” kitabında, c: 2, s: 48
 • El-Muvaffak ibn Ahmed Ebul-Mueyyed el-Havarezmi, vefatı 568 hicri, “Menâkib” kitabında, s: 60-61, 126
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 4, s: 290; c: 13, s: 202-207, 268-270; c: 14, s: 137-148; c: 41, s: 25; c: 42, s: 100-101, 112-114, 136-137; c: 60, s: 91; c: 67, s: 24-25
 • Ebu’l-Ferec Cemâluddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed İbn’ul-Cevzi el-Bağdâdî (ö. 597/1201)“Zâd’ul-Mesiyr” kitabında, c: 6, s: 198
 • Ebu Abdillâh (Ebu’l-Fazl) Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Huseyn er-Râzî et-Taberistânî (ö.606/1210)“Tefsir” kitabında, c: 8, s: 85; c: 25, s: 209
 • Ebu’l-Hasen İzzuddîn Alî b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî (ö. 630/1233) “Usud’ul-Ğâbe” kitabında, c: 2, s: 12, 20; c: 5, s: 66, 174, 521-522
 • Muhyiddin İbn’ul-‘Arabi, vefatı 638 hicri, “Tefsir” kitabında, c: 3, s: 571-572
 • Kemâluddîn Ebû Sâlim Muhammed b. Talha b. Muhammed el-Ceffâr en-Nasîbî (en-Nasîbînî) (ö. 652/1254) “Matâlib el-Suûl” kitabında, s: 40-41
 • Ebû Hâmid İzzuddîn Abdulhamîd b. Hibetillâh b. Muhammed el-Medâinî bin Ebil-Hadid el-Mu’tezili (ö. 656/1258) “Şerh Nehcul-Belağa” kitabında, c: 12, s: 54; c: 16, s: 22
 • Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî (ö. 671/1273) “Tefsir” kitabında, c: 14, s: 183
 • Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref b. Murî en-Nevevî (ö. 676/1277) “El-Mecmu” kitabında, c: 3, s: 467
 • Muhammed ibn Ebi Bekr el-Ansari el-Beriy, hicretin 7. Yüzyılında vefat etti, “El-Cevharatu fi nesebi el-İmamu Ali ve Ehlihi” kitabında, s: 65
 • Nâsıruddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullāh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî/el-Baydâvi (ö. 685/1286) “Tefsir” kitabında, c: 4, s: 374
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî et-Turkmânî el-Fârikī ed-Dımaşkī (ö. 748/1348) “Siyeru A’lâm el-Nubala” kitabında, c: 2, s: 134; c: 3, s: 270, 314-315; c: 10, s: 346-347; “Tarih’ul-İslam” kitabında, c: 3, s: 44; c: 5, s: 96
 • Cemaluddin Muhammed ibn Yusuf ibn Hasan ibn Muhammed el-Zarandi el-Hanefi, vefatı 750 hicri, “Nazmu durer el-Samtayn” kitabında, s: 133, 238-239
 • Ebu’l-Fidâ’ İmâduddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 774/1373) “Tefsir” kitabında, c: 3, s: 492-494; “El-Bidayetu vel-Nihaye” kitabında, c: 5, s: 343; c: 7, s: 374; c: 8, s: 224
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405)  “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 7, s: 91; c: 9, s: 119, 121, 146, 167-169, 172
 • Ebû Muhammed (Ebu’l-Abbâs) Takıyyuddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkādir b. Muhammed el-Makrîzî (ö. 845/1442) “İmta el-Esma” kitabında, c: 5, s: 383-388
 • Ebu’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449) “Fethul-Kadir” kitabında, c: 7, s: 104; “El-İsâbe” kitabında, c: 4, s: 423, 467; c: 8, s: 265
 • Ali ibn Muhammed ibn Ahmed el-Maliki el-Mekki İbn Sabbâğ, vefatı 855 hicri, “Fusul el-Muhimme” kitabında, c: 1, s: 136-140
 • Şemsuddin Ebil-Berakat Muhammed bin Ahmed ed-Dimaşki el-Ba’uni el-Şafii, (ö. 871 hicri) “Cevahir el-Matalib fi el-menakibi Ali ibn Ebi Talib” kitabında, c: 1, s: 73, 211
 • Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505)“El-Durr el-Mensur” kitabında, c: 5, s: 198-199
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî eş-Şâfiî (ö. 942/1536) “Subul el-Huda vel-Reşâd” kitabında, c: 11, s: 12-14, 160, 444; c: 12, s: 397
 • Alî b. Husâmiddîn b. Abdilmelik b. Kādîhân el-Muttakī el-Hindî (ö. 975/1567)  “Kenz’ul-‘Ummâl” kitabında, c: 13, s: 163, 603, 646
 • Zeynuddîn Muhammed Abdurraûf b. Tâcil‘ârifîn b. Nûriddîn Alî el-Munâvî el-Haddâdî (ö. 1031/1622) “Faydul-Kadir” kitabında, c: 1, s: 192
 • Ebu’l-Ferec Nûruddîn Alî b. Burhâniddîn İbrâhîm b. Ahmed el-Halebî (ö. 1044/1635) “Siret’ul-Halabiyye” kitabında, c: 3, s: 359
Daha fazla kaynak sunmak mümkündür.
(12*)
Sünni kaynaklar:
 • Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî, (Hanbeli mezhebinin imamı) ö. 241/855 “El-Fadâil” kitabında, s: 187
 • Hafız Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd el-Âmulî et-Taberî el-Bağdâdî, (ö. 310/923) “Cami’ul-Beyân” kitabında, c: 25, s: 33-34
 • Ebû Bişr Muhammed b. Ahmed b. Hammâd el-Verrâk ed-Dûlâbî, (ö. 310/923) “Zürriyet’ul-Tahira” kitabında, s: 110
 • Hafız Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Muhammed b. İdrîs er-Râzî (ö. 327/938) “Tefsir” kitabında, c: 10, s: 3276-3277
 • Ebû Ömer Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdirabbih b. Habîb el-Kurtubî el-Endelusî (ö. 328/940) “El-‘Akd’ul-Feriyd” kitabında, c: 2, s: 7
 • Hafız Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Saîd el-Hemdânî el-Cârûdî İbn ‘Ukde (ö. 332/944)“Fadâilu Emir el-Muminin” kitabında, s: 133, 214
 • Ebû Ca‘fer Ahmed b. Muhammed b. İsmâîl el-Murâdî el-Mısrî en-Nahhâs (ö. 338/950) “Me’ani el-Kurân el-Kerim”, c: 6, s: 309
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Musnidu’d-dunyâ Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî (ö. 360/971) “El-Mu’cem el-Avsat” kitabında, c: 2, s: 337; c: 6, s: 49; “El-Mu’cem el-Kebir” kitabında, c: 3, s: 47; c: 11, s: 351; c: 12, s: 27
 • Hafız Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî (ö. 405/1014) “El-Mustedrek” kitabında, c: 3, s: 172
 • Hafız Ebû Bekr Ahmed b. Mûsâ b. Merdûye b. Fûrek el-İsfahânî (ö. 410/1020)“Menakib Ali bin Ebi Talib” kitabında, s: 316-317
 • Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm es-Sa‘lebî en-Nîsâbûrî (ö. 427/1035), “Tefsir” kitabında, c: 8, s: 310-311
 • Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî (ö. 430/1038) “Mâ nuzila min el-Kuran fi Ali” kitabında, s: 207-208; “Zikru ahbar İsbahan” kitabında, c: 2, s: 165
 • Ebu Muzaffar Mansur bin Muhammed El-Ebu’l-Muzaffer Mansûr b. Muhammed b. Abdilcebbâr et-Temîmî el-Mervezî es-Sem‘ânî (ö. 489/1096) “Tefsir” kitabında, c: 5, s: 74
 • Ubeydullah bin Abdullah bin Ahmed Ebul-Kasem Hakim el-Nisaburi el-Hisikani, vefatı 495 hicri, “Şevahid’ul-Tenzil” kitabında, c: 2, s: 189-196
 • Ebû Muhammed Muhyissunne el-Huseyn b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Ferrâ’ el-Begavî (ö. 516/1122)  “Tefsir” kitabında, c: 4, s: 125
 • Ebu’l-Kāsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed el-Hârizmî ez-Zemahşerî (ö. 538/1144) “Tefsir” kitabında, c: 3, s: 467
 • Ebû Muhammed Abdulhak b. Gālib b. Abdirrahmân b. Gālib el-Muhâribî el-Gırnâtî el-Endelusî (ö. 541/1147) “El-Muharrar el-Veciyz” kitabında, c: 5, s: 34
 • El-Muvaffak bin Ahmed Ebul-Mueyyed el-Havarezmi, vefatı 568 hicri, “Maktal el-Huseyn” kitabında, c: 1, s: 57; “El-Menâkib” kitabında, s: 200
 • Hafız Ebu’l-Kāsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Huseyn ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 571/1176) “Tarih medinet Dimaşk” kitabında, c: 41, s: 335; c: 42, s: 65-66
 • Ebu’l-Ferec Cemâluddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed İbn’ul-Cevzi el-Bağdâdî (ö. 597/1201) “Zâd’ul-Mesiyr” kitabında,  c: 7, s: 79
 • Ebu Abdillâh (Ebu’l-Fazl) Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Huseyn er-Râzî et-Taberistânî (ö.606/1210) “Tefsir” kitabında, c: 27, s: 165-167
 • Muhyiddin İbn’ul-‘Arabi, vefatı 638 hicri, “Tefsir” kitabında, c: 2, s: 218-219
 • Kemâluddîn Ebû Sâlim Muhammed b. Talha b. Muhammed el-Ceffâr en-Nasîbî (en-Nasîbînî) (ö. 652/1254) “Matâlib el-Suûl” kitabında, s: 28, 42-43
 • Ebû Hâmid İzzuddîn Abdulhamîd b. Hibetillâh b. Muhammed el-Medâinî bin Ebil-Hadid el-Mu’tezili (ö. 656/1258) “Şerh Nehcul-Belağa” kitabında, c: 9, s: 133
 • Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî (ö. 671/1273) “Tefsir” kitabında, c: 16, s: 21-22
 • Nâsıruddîn Ebû Saîd (Ebû Muhammed) Abdullāh b. Ömer b. Muhammed el-Beyzâvî/el-Baydâvi (ö. 685/1286) “Tefsir” kitabında, c: 5, s: 128
 • Ebu’l-Abbâs (Ebû Ca‘fer) Muhibbuddîn Ahmed b. Abdillâh b. Muhammed et-Taberî el-Mekkî (ö. 694/1295) “Zahair’ul-‘Ukba” kitabında, s: 25
 • Ebu’l-Berekât Hâfızuddîn Abdullāh b. Ahmed b. Mahmûd en-Nesefî (ö. 710/1310) “Tefsir” kitabında, c: 4, s: 101
 • Ebu İshak İbrahim bin Sa’duddin el-Hamaviy el-Cuveyniy (ö. 722 hicri) “Feraid’ul-Sımtayn fi fadaili el-Murtada vel-Betul ves-Sıbtayn” kitabında, c: 2, s: 120
 • Ebû Hayyân Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf b. Hayyân el-Endelusî (ö. 745/1344) “Tefsir” kitabında, c: 7, s: 494
 • Cemaluddin Muhammed bin Yusuf bin Hasan bin Muhammed el-Zarandi el-Hanefi, vefatı 750 hicri, “Nazmu durer el-Samtayn” kitabında, s: 18, 148, 239-240
 • Ebû Muhammed Cemâluddîn Abdullāh b. Yûsuf b. Muhammed ez-Zeylaî (ö. 762/1360) “Tehriyc el-ahâdiys vel-âsâr” kitabında, c: 3, s: 234
 • Ebu’l-Fidâ’ İmâduddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî (ö. 774/1373) “Tefsir” kitabında, c: 4, s: 121-122
 • Ebu’l-Hasen Nûruddîn Alî b. Ebî Bekr b. Suleymân el-Heysemî (ö. 807/1405) “Mecma’uz-Zevaid” kitabında, c: 7, s: 103; c: 9, s: 146, 168
 • Ebû Muhammed (Ebu’l-Abbâs) Takıyyuddîn Ahmed b. Alî b. Abdilkādir b. Muhammed el-Makrîzî (ö. 845/1442) “İmta el-Esma” kitabında, c: 11, s: 179
 • Ebu’l-Fazl Şihâbuddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449) “Fethul-Bâri”, kitabında, c: 8, s: 433 (Hadisi tam metni ile aktarmamış)
 • Ali bin Muhammed bin Ahmed el-Maliki el-Mekki İbin Sabbâğ, vefatı 855 hicri, “Fusul el-Muhimme” kitabında, c: 1, s: 155; c: 2, s: 717
 • Ebû Muhammed (Ebu’s-Senâ) Bedruddîn Mahmûd b. Ahmed b. Mûsâ b. Ahmed el-Aynî (ö. 855/1451) “’Umdet’ul-Kâri” kitabında, c: 16, s: 71; c: 19, s: 157
 • Ebu’l-Fazl Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî eş-Şâfiî (ö. 911/1505) “Cam’ul-Cevami” kitabında, c: 2, s: 194; “El-Durr el-Mensur” kitabında, c: 6, s: 7
 • Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Abdillâh b. Ahmed b. Alî el-Hasenî es-Semhûdî, (ö. 911/1506) “Cevahir’ul-‘İkdeyn” kitabında, c: 2, s: 245
 • Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed el-Heytemî es-Sa‘dî (ö. 974/1567) “Sav’ik el-Muhrika” kitabında, s: 101
 • Ebû Abdillâh Şemsuddîn Muhammed b. Yûsuf b. Alî b. Yûsuf es-Sâlihî eş-Şâmî eş-Şâfiî (ö. 942/1536) “Subul el-Huda vel-Reşâd” kitabında, c: 11, s: 67
 • Alî b. Husâmiddîn b. Abdilmelik b. Kādîhân el-Muttakī el-Hindî (ö. 975/1567) “Kenz’ul-‘Ummâl” kitabında, c: 1, s: 208

Devam Edecek: Kerbela nasıl olabildi?

Sosyal Medyada Paylaş
YAZARIN SON YAZILARI
Kuran ve Hadis - 21 Aralık 2020
Alevi - 12 Aralık 2020
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ