ALEVİ PORTAL

Misali (Gül Baba)

Doğum tarihi net olarak bilinmemektedir. Sultan Süleyman’ın çağrısı üzerine seferlere katıldığı ve savaştığı bilinmektedir. 1541 yılında Macaristan-Budin/Budapest’te Hakk’a yürüdüğü verilen bilgilerden. Türbesi, Hakk’a yürüdüğü yerde inşa edilmiştir.
Kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Bektaşi-Hurufi dervişidir. Gül yetiştiriciliğinde meşgul olduğu ve dağıttığı için “Gül Baba” olarak çağırılmıştır.
Günümüz, Galatasaray Lisesi olarak bilinen alanda 2. Beyazıd’dan izin alarak bir dergâh/okul kurmuştur. Bahçesinde sarı ve kırmızı güller yetiştirmiştir.
Âşk ile
Ali Yenialtun
Ehl-i Kur’ân Olmuşuz (Fazl-ı Yezdânîleriz)
Kevser-i lâ’linden içdik âb-ı hayvânîleriz
Câvidân-ı cennet-i hattında sükkânîleriz
Seb’a hânuz mushaf-ı hüsnünî tebyânîleriz
Ümmet-i evsat biziz biz Fazl-ı yezdânîleriz
Sûretinde hakkı gördik Fazl-ı yezdân hakkıçün
Gözlerinden okuduk Kur’ân’ı rahmân hakkıçün
Cebhe-i bedrinde yazlu hattı reyhân hakkıçün
Ümmet-i evsat biziz biz Fazl-ı yezdânîleriz
“Sûre-i seb’l mesân” ümmü’l-kitâbındır senin
Alleme’l-esmâ-i küll ol la’l-i nâbındır senin
Cavidân-ı kıblemiz ruh-ı âfitâbındır senin
Ümmet-i evsat biziz biz Fazl-ı yezdânîleriz
Kâf hâ yâ ayn u sadım fî vü zâd u lâmdır
Kim yed-i kudretle cebhende senin erkâmdır
Rabbimiz oldur bizim hakk-ı âlem vü allâmdır
Ümmet-i evsat biziz biz Fazl-ı yezdânîleriz
Mushaf-ı hüsnünde biz hamsîn salâtı bulmuşuz
Ka’be-i hak savm u bangle zekâtı bulmuşuz
Her tarafdan çün kamer ol pâk-i zâtı bulmuşuz
Ümmet-i evsat biziz biz Fazl-ı yezdânîleriz
Vâkıf oldık muhkem-i Kur’ân vü teşbîhâtdan
Mısr-ı câmi eyledik ol çehre-i mir’âtdan
Hakkı zâhir gömüşüz gün gibi her zerrâtdan
Ümmet-i evsat biziz biz Fazl-ı yezdânîleriz
Burc u ecrâm-ı semâvi seb’a-i seyyârenin
Se sad vü hem şast derc ol nüh felek devvârenin
Küll-i ma’lûm oldı bize sırr-ı ag u kârenin
Ümmet-i evsat biziz biz Fazl-ı yezdânîleriz
Küfr-i zülfünden senin erbâb-ı îmân olmuşuz
Hakkı izhâr itmege vechinde bürhân olmuşuz
Cün sevâd-ı a’zamından ehl-i Kur’ân olmuşuz
Ümmet-i evsat biziz biz Fazl-ı yezdânîleriz
Ey Misâlî vechimi ben mazhar-ı hak bulmuşum
Bîst heşt vü si vü dü envârı bir tek bulmuşum
Ma’nî-i zât sıfât-ı Allah’ı muglak bulmuşum
Ümmet-i evsat biziz biz Fazl-ı yezdânîleriz
Misâlî (Gül Baba, d:?, ö:1541)
Kaynak:
Gül Baba Divânı, Mehmet Dede, Sakarya Üniversitesi 2001, sayfa 187-189
Resim:
– Gül Baba’nın Hakk’a yürümesi tasvir edilmiştir.
– Macaristan-Budapest, Gül Baba Türbesinde bulunan anıt heykeli
Sosyal Medyada Paylaş
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Veysel Günay dedi ki:

    Devr-i Daim mekanı bağ bahçe olsun 🙏🙏🙏

BİR YORUM YAZ